Zdravstveni dom Grosuplje,

Pod gozdom c. I/14
1290 Grosuplje
T: 01/781 84 00
E: infozdr@zd-grosuplje.si

PACIENTOVE PRAVICE, POHVALE IN PRITOŽBE
 
PRISTOJNA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV TER
PRISTOJNA OSEBA ZA SPREJEMANJE IN OBRAVNAVO ZAHTEVE ZA PRVO OBRAVNAVO KRŠITVE PACIENTOVIH PRAVIC:

Denis Malnar, dipl. zdravstvenik s spec. zn., mag. manag. in posl. prava
pomočnik direktorice za zdravstveno nego
denis.malnar@zd-grosuplje.si

Spoštovana pacientka, spoštovani pacient!
 
OBRAVNAVA KRŠITVE PACIENTOVIH PRAVIC

POHVALO IN PRITOŽBO na delo zdravstvenih delavcev lahko posredujete po e-pošti na naslov denis.malnar@zd-grosuplje.si ali po navadni pošti.
 
B. KAKO LAHKO VLOŽIM ZAHTEVO ZA PRVO OBRAVNAVO KRŠITVE PACIENTOVIH PRAVIC?
-USTNO: se sprejme na zapisnik pri pristojni osebi v času uradnih ur ob petkih med 11:30 in 13:30 uro.
-PISNO: lahko pošljete po e-pošti, po navadni pošti ali osebno v tajništvo ZD Grosuplje
Pisna zahteva mora vsebovati:
-          osebno ime, naslov prebivališča in kontaktne podatke pacienta,
-          opis domnevne kršitve pacientovih pravic,
-          podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih,
-          podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah,
-          čas in kraj domnevne kršitve pacientovih pravic,
-          morebitne posledice domnevne kršitve pacientovih pravic,
-          morebitni predlog za rešitev spora.
Če se iz pisne zahteve ne da razbrati, kdo jo je vložil ali če je zahteva žaljiva ali prepozna, se zahteve ne obravnava.
 
C. ROK ZA VLOŽITEV PRVE ZAHTEVE
Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev lahko pacient vloži najpozneje v 15 dneh od domnevne kršitve.
Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev pri nudenju zdravstvene oskrbe lahko pacient vloži najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi.
Pacient lahko vloži prvo zahtevo v treh mesecih po preteku rokov iz prejšnjih odstavkov, če je za kršitev zvedel kasneje oziroma če so se posledice kršitve pokazale kasneje.
 
D. ZASTOPNIKI PACIENTOVIH PRAVIC
Zastopnik pacientovih pravic lahko pacientu svetuje, pomaga ali ga po pooblastilu tudi zastopa pri uresničevanju pravic po Zakonu o pacientovih pravicah. ( http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200815&stevilka=455 )
Na območju Ljubljane so zastopniki pacientovih pravic:
 
1. Duša Hlade Zore
Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Ljubljana
Zaloška cesta 29
1000 Ljubljana
Tel. številka: 01/542 32 85
E-pošta: duša.hlade-zore@nijz.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8:00 do 15:00
Torek od 8:00 do 13:00
 
 
2. Mojca Mahkota
Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Ljubljana
Zaloška cesta 29
1000 Ljubljana
Tel. številka: 01/542 32 85
E-pošta: mojca.mahkota@nijz.si
Uradne ure
Torek od 13:00 do 19:00
Sreda od 8:30 do 14:30
 
E. PACIENTOVE DOLŽNOSTI
Za doseganje kakovostne in varne zdravstvene oskrbe je pacient dolžan:
-          dejavno sodelovati pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja,
-          v času bolezni ravnati v skladu s prejetimi strokovnimi navodili in načrti zdravljenja, v katere je ustno oziroma pisno privolil,
-          dati pristojnemu zdravniku in drugim pristojnim zdravstvenim delavcem vse potrebne in resnične informacije v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem, ki so mu znane in so pomembne za nadaljnjo zdravstveno oskrbo, zlasti podatke o svojih sedanjih in preteklih poškodbah ter boleznih in njihovem zdravljenju, boleznih v rodbini, morebitnih alergijah in zdravilih, ki jih uživa,
-          obvestiti zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce o nenadnih spremembah zdravstvenega stanja, ki se pojavijo med zdravljenjem,
-          biti obziren in spoštljiv do zasebnosti in drugih pravic drugih pacientov ter zdravstvenih delavcev,
-          spoštovati objavljene urnike, hišni red in predpisane organizacijske postopke izvajalcev zdravstvenih storitev,
-          pravočasno obvestiti izvajalca zdravstvenih storitev o morebitnem izostanku na pregled ali zdravljenje.
 
 

Prijava / O avtorjih / Pravna obvestila / Natisni / Dodaj med priljubljene / Privzeta stran / Vrh